Samedi 25 janvier de 10H à 18H00
Opderschmelez à Dudelange
1a rue du Centenaire
L 3475 Dudelange

Organisé par Opderschmelz

Mat ville Bicherstänn, Liesungen, Atelieren an engem Märecherssall fir Kleng..a Grouss!

Mir organiséieren de Kannerbicherdag, fir d’Freed um Liesen z’ënnerhalen an nei Schreiwtalenter z’ënnerstëtzen. Am Zäitalter vun der Technologie ass et wichteg, d’Kultur vum Buch ze behalen, well se souwuel d’Virstellungskraaft ewéi d’Bildung vun eise Kanner fuerdert.
Fir Kaffi, Kuch a Gedrénks ass gesuergt.

Fräien Entrée
www.opderschmelz.lu

AN ZESUMMENAARBECHT MAT DER REGIONALBIBLIOTHÉIK AN DER FAMILLJEKOMMISSIOUN VUN DIDDELEN